Galleri Fagerstedt text

Incubation, Exhibition text, Galleri Fagerstedt, Stockholm 2018

 

INCUBATION
Maria Luostarinen visar en serie arbeten på papper med motiv som kretsar kring myt, dröm och en inre rörlig bildvärld. Vi möter ett utforskande av akvarell som material och som medium i en samtida kontext. Med måleriet som utgångspunkt leder Maria Luostarinen oss vidare i en förlängd dialog med objekt, teckning och rumslighet.
 
Verken bildar gemensamt ett försök att tyda dolda rum och världar, som kan provoceras fram genom vad som i drömsammanhang kallas inkubation. Dröminkubation har sitt ursprung i den antika världen och det handlar om en önskan att under drömmen, eller i hypnagoga tillstånd, mellan dröm och verklighet, bli botad eller få insikt på ett djupare plan. 
 
Maria Luostarinens konstnärskap kretsar i allmänhet kring drömmar, arketyper och uråldriga myter om universum. Genom sitt arbete utforskar hon historier om fysiska platser och föremål, såväl som dolda världar bortom vår syn, såsom det undermedvetna, arketyper och mysticism.
 
Hon hämtar inspiration från mytologi, drömmar och psykologi och hennes praktik tar formen av arbeten på papper, platsspecifika installationer, poetiska assemblage och läsningar.

INCUBATION
Maria Luostarinen shows a series of works on paper with motifs that revolve around myth, dream and an inner moving image world. We encounter an exploration of watercolor as a material and as a medium in a contemporary context. With the painting as a starting point, Maria Luostarinen guides us in an extended dialogue with objects, drawing and space.

The works form together an attempt to interpret hidden spaces and worlds, which can be evocated by what is known as incubation. Dream incubation originated in the ancient world, and it is a desire to be cured or in depth in the dream, or in hypnagous states, between dream and reality.

Maria Luostarinen´s art generally circles about dreams, archetypes and ancient myths about the universe. Through her work she explores stories of physical places and objects, as well as hidden worlds beyond our view, such as the subconscious, archetypes and as mysticism.

She acquires inspiration from mythology, dreams and psychology and her practice takes the form of works on paper, site-specific installations, poetical assemblage and readings.